طراحی سایت با قیمتهای مختلف

©2015 FarsheedMedia is instrument of Farsheed Land.All content rights reserved.
HTML5
CSS
JAVA
SCRIPT
SEO
CMS

حداقل قیمت

نمونه

نوع سایت

 99.000

سایت شادی زهره وندی

 اسکرولینگ

179.000

فرشیدفوتو

 گالری

179.000

عکس ببین

نمایشگاهی

159.000

فرشیدپرس

 تولیدی

399.000

مجله زنان

 محتوایی

159.000

شادفر

 انگلیسی

59.000

 یک صفحه ای

79.000

الماس پارسی

 دو صفحه ای

89.000

جذاب میشی زر پارسی

 چند سطحی

99.000

فرشید مدیا

 سابدامین دار

09197862636

026 - 32204597